Regulamin sklepu

Regulamin Sprzedaży Sklepu Twórcownia.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu „Twórcownia.pl”.
 2. Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają:

1. Sprzedawca – Twórcownia Sylwia Bernacka, 40-057 Katowice,

Skłodowskiej 47/9 NIP 6272008935.

2. Sklep, sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę.

3. Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Klient – konsumenta, jak i inną osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupów w Sklepie.

5. Towar – farby, kartony, pędzle, sztalugi, i inne rzeczy ruchome oferowane w Sklepie.

6. Dostawca – przewoźnik, któremu Sprzedawca zleca dostawę zakupionego Towaru.

7. Zakup Towaru odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

8. Niniejszy Regulamin może być kopiowany w całości lub części na dowolny nośnik cyfrowy lub drukowany przed złożeniem zamówienia.

9. Koszt połączeń telekomunikacyjnych ze Sprzedawcą jest zgodny z taryfą stosowaną przez operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 2

Informacja o Towarze

 1. Informacje o ofercie Sklepu i dostępnym Towarze umieszczone są na stronie Sklepu internetowegowww.tworcownia.pl oraz dostępne są w Sklepie pod nr telefonu +48 575236000. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowegowww.tworcownia.pl zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Sprzedawca informuje, że kolory wzorników zamieszczonych na stronie Sklepu internetowegowww.tworcownia.pl mogą się różnić z uwagi na parametry monitorów.
§ 3

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronęwww.tworcownia.pl bez przerwy.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu internetowegowww.tworcownia.pl.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Informujemy, że Towary wyszukane przez wyszukiwarki internetowe (nie bezpośrednio przez stronęwww.tworcownia.pl) mogą nie znajdować się w ofercie Sprzedawcy.
 4. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także Towarów w danej chwili niedostępnych na stronie Sklepu.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, przy czym zamówienia płatne przy pobraniu są realizowane od razu, zamówienia płatne przedpłatą są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem drogą elektroniczną na adres info@tworcownia.pl.

§ 4

Zapłata za zakupiony Towar

 1. Zapłata za zakupiony Towar oraz za koszt przesłania zakupionego Towaru następuje w formie przedpłaty – przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 2. W przelewie należy podać numer zamówienia. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania przez bank rachunku bankowego Sprzedawcy (zaksięgowania wpłaty) kwotą należności.
 3. Jeżeli Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien podać Sprzedawcy wszystkie dane, niezbędne do wystawienia faktury. Faktura domyślnie wystawiana jest na dane Klienta podane w formularzu zgłoszeniowym, chyba że Klient wskaże inaczej.

§5

Dostawa zakupionego Towaru

 1. Dostawa zakupionego Towaru zostanie dokonana za pomocą paczkomatów InPost oraz poprzez opcję Paczka w Ruchu. Dostawa przesyłek poprzez paczkomaty InPost odbywa się w terminie od 1 do 3 dni roboczych. Czas doręczenia przesyłki opcją Paczka w Ruchu wynosi od 2 do 4 dni roboczych. Termin ten liczony jest od dnia wysyłki.
 2. Opłata za dostawę zakupionego Towaru naliczana wg taryfy (cennika) Paczkomatu InPost/ Paczka w Ruchu z uwzględnieniem podatku VAT.
 3. Podczas odbioru przesyłki od z Paczkomatu bądź w Kiosku Ruchu Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy przesyłka jest nieuszkodzona lub czy opakowanie jest nienaruszone. W razie wątpliwości przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić. Jeżeli po odpakowaniu przesyłki Klient stwierdzi, że dostarczony Towar posiada uszkodzenia, należy spisać protokół uszkodzenia, wykonać zdjęcia uszkodzonego Towaru oraz skontaktować ze Sprzedawcą w celu wymiany uszkodzonego Towaru.

 

§6

Uprawnienia Konsumentów

 1. Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. Poz. 827) Klient – będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. - jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru.
 2. Konsument może przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej www.tworcownia.pl
 3. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania o odstąpieniu od umowy złożonego w ten sposób.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na rachunek wskazany przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od umowy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§8

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego ponosi on odpowiedzialność za stwierdzone wady zakupionego Towarów na podstawie przepisów z kodeksu cywilnego.
 2. Klient zawiadamia Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru pisemnie drogą pocztową lub drogą elektroniczną oraz dostarcza reklamowany towar do siedziby Sprzedawcy.
 3. W związku ze zgłoszoną reklamacją Klient może żądać: nieodpłatnej naprawy albo nieodpłatnej wymiany Towaru na nowy wolny od wad albo obniżenia zapłaconej ceny albo może odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny.
 4. Sprzedawca jest obowiązany potwierdzić przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając Klientowi potwierdzenie oraz ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia i poinformować w tym terminie Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogą elektroniczną .
 5. W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

§9

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów.
 2. Poprzez zalogowanie się do sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowymwww.tworcownia.pl
 3. Sprzedawca jest uprawniony, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 926 z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji Umowy, marketingu bezpośredniego usług własnych.
 4. Klientom przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy, jako administratora ich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki ,,cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików ,,cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl